นักศึกษาตรวจสอบสถานะเอกสารทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563


คำนำหน้า ชื่อ สกุล ระดับ สาขาวิชา คณะ ภาค ปีการศึกษา
นาย ณัฐวุฒิ ยอดยศ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย ภัทรพงษ์ วรรณสวัสดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย ปริญญา ลาภบุญเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นางสาว เจนจิรา ภูวิจิตร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 1 2563
นาย นิรันดร์ ภูบานเช้า ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย ณัฐพล ศิริประเสริฐ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย เนรมิต ภูมิซองแมว ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย ตุลา ใจเที่ยง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นางสาว ศิริพร ชาธิพา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 1 2563
นาย ณัทฐวัฒน์ ศาสนะสุพินธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ 1 2563
นางสาว ขนิษฐา รสดี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 1 2563
นางสาว ธีรารัตตา นาสมตรอง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 1 2563
นาย นันต์ทวัช เนตร์วัน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย สหรัตน์ วิเชียรรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นางสาว พัชรินทร์ หมู่หาญ ปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นางสาว พรพิมล วิสัย ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ 1 2563
นาย อภิสิทธิ์ อาบสุวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย นิพนธ์ ถิตย์ถนอม ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 1 2563
นางสาว พัชรินทร์ ขำขมเขตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย วินัย นนขุนทด ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 2563
นางสาว ฐิติยาพร บุญวิวัฒน์ไชย ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 2563
นางสาว ดวงกมล ศรีวังไพร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 2563
นาย ชาตรี เวงวิถา ปวส. สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 2563
นางสาว จันทร์เพ็ญ วัฒนะน้อย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 2563
นาย อรรถชัย หนองทุ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย สุวิทย์ บุญพงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย ธีรภัทร์ พิมรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย ชาญณรงค์ บุดดา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย อภิวัฒน์ ดลเรขา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย พรพิทักษ์ ชมปากเกลี้ยง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นางสาว อัจฉราพรรณ ชั่งยนต์ ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 1 2563
นาย ณัฐพงศ์ แก้ววันนา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 2563
นาย ดำรงค์ ศรีจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย วันพิชิต สุมาลา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นางสาว วิมลพร ราชติกา ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 1 2563
นาย ประโมทย์ กุลชาติ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย ภาณุวัฒน์ บุญสงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นางสาว กาญจนา สนอุทา ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 1 2563
นางสาว ชุติมา การมงคล ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 2563
นางสาว อรดี บุญบุตร ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารศาสตร์ 1 2563
นาง นงเยาว์ อินทะนาม ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารศาสตร์ 1 2563
นาย ตะวัน พับไธสง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 1 2563
นาย รุ่งธรรม ม่วงจันทร์ ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 1 2563
นางสาว ธมกร แสงวงสว่าง ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารศาสตร์ 1 2563
นางสาว รัตนพร หมั่นการนา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 1 2563
นางสาว อรวรัตน์ นิลโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 1 2563
นาง วิไลวรรณ โพธิวรรณ ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 1 2563
นาย ธีรศักดิ์ จันทรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 1 2563
นาย รณชัย โนนทิง ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ 1 2563
นาย วีระชัย มูลอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ 1 2563
นาย ชวนากร แสงสว่าง ปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย กิตติชัย ขอมีกลาง ปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 2563
นาย วีระชัย อิงษา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว วรางคณา ศรีสมบูรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว วรรณภา วิชาชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย ณัฐฐินันท์ ศรีขันธ์ซ้าย ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว นิภาพร พื้นสุนทร ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ยุพิณ ดินจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว ชุติสรณ์ อ่อนอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว อรจิรา ศรีมุล ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว สิรินยา พันสวัสดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว สุภัทรา มงคลสวัสดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว สุรัญญา วงษ์พันเสือ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย ศิริศักดิ์ วงศ์คง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว ภัทริกา กุลชาติ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว อรอุมา ภูนาสอน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว ศรัญญา ปัตจิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย สิทธิพร ศิลาแยง ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย กิตติภพ โพธิกุดสัย ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว ธิติมา อัดโดดดร ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว ธัญญารัตน์ ไชยกำบัง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว ฉัตรนารี เดชประเสริฐ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นาย ศุภสิทธิ์ อุไรวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว ปัทมา ฉายผุด ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย ชยากร ไชยเมือง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว อภัสรา ภารภิรมย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว ฐนิดา นาใจคง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย วุฒิพงษ์ มีชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ปิยะรัตน์ อันทรบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว ศศิธร กันทาสี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว ธิชัญญา ประครองสุข ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย ธนากรณ์ สมมิตร ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย ธนพล โยคะสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว อรปรีญา ลาโรจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว วัทนวิภา นิคงรัมย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว นภวรรณ ศรีประภา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว รุจิรา โพนยงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จิราวรรณ วินทะไชย ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว อชิตา เอกทัน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว เพ็ญศิริ จงสมัคร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว พัฒชลิน พึ่งน้ำ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว สุภาพร ปาสานนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย วรุตคม สุภัคกาญจนา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว พิริยาภรณ์ ภูแย้ม ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว นฤมล ปรีพูล ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ลลิดา สหะขันธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว อารยา ศรีประไหม ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว อริสา สีหาวัตร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว ปรารถนา แสงดา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว ชไมพร แสงกล้า ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ญานัจฉรา ชมภูเพชร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ธนนันท์ วงศ์นาแค ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เจนจิตร พินิจผล ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุภาภรณ์ เสนาบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ปิยะพงษ์ ขันธุแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุริตา อุ่นศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว นริศรา เนตไธสง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย กิตติศักดิ์ ผิวเหลือง ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ชัชวาลย์ แจ่มเสียง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว น้ำฝน แสนพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ออมสิน แสนศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุธิการ์ ไพบูลย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เจนจิรา คณาจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พรสุดา เมษา ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ประนัดดา นามนิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว มาริษา หาสีสุก ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ทวีโชค เภากุ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กิตติมา มีชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว วรรณิตา พื้นพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ทิพาพร โคตนนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ศิริลักษณ์ ถิ่นแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สิรินาถ ใยพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ชมพูนุช แสงเทพ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กัลยา สิถิระบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย จักรพันธ์ แก่นทองแดง ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ณัฐวุฒิ ชำกรม ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สกาวเดือน ฉัตรสุวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว บัณณัฐวดี ทัพซ้าย ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุจาริน ศรีแนน ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปภาวรินท์ ศรีมงคล ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว แสนแก้ว กล้าขยัน ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ธนวัฒน์ มุงคุณคำชาว ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เกษฎาภรณ์ ซื่อจริง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุดารัตน์ เผ่าพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว จิรารัตน์ มงคลสุภา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ณัฐภัทร ใบภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย พนมรุ้ง ธิพรมมา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุแพรวพรรณ จันโท ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ลภัสนันท์ อรงค์เดช ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย จิรวัฒน์ เจินทำ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว หทัยชนก เทพจั้ง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย แดนเพชร แก้วมณีชัย ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว พรชิตา ผลรักษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ชลธิชา โพธิ์ภา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย ณัฐพล ประกิ่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กวินทรา อรังศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ธีรนุช ภาคภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ธิตินันท์ นาคสุวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว นฤมล แสนจักร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย วินัย สัตตะโส ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย สุริยะ คำปลิว ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย เฉลิมชาติ ภูผันผิน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุพินดา โยธาศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กัญจนพร บุตรวิชา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ณัฐวดี ถำวาปี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วราภรณ์ สุริยะบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วิภาดา วระชินา ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย ไชยยา วะละคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว จิประภา พาโนนพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย อุเทน สาวรก ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุภาภรณ์ ชัยสงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วิชุดา พันสวัสดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กมลวรรณ แสงลี ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ศุภรัตน์ ภูสนิท ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว นันทพร ญาณพิบูลย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว วรรณพร เจ็กนอก ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุภาพร ปะละทัง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุรภา ภูเขม่า ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ทัศวรรณ์ จันทร์เงิน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีภัตตรา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย รัชชานนท์ ระวิโรจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ณัททริกา คำวิจิตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาง สุพิน ยุบลศรี ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว จีรนันท์ แก้วสุวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย ธนอรรถ ดลเอี่ยม ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว เอวิกา ภูสงัด ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว พรพิมล ลาภบุญเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุนัฐดา พลาชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย จักรพงศ์ ยงขามป้อม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย พงษ์อนันต์ ไสยวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว หวานใจ หลงเคน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาง สมัชญา มัธยมนันทน์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
219 จักรี อารมณ์สวะ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปทิตตา กุลกั้ง ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย ธนพล สินอ่อน ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย คฑาวุฒิ คำโสภา ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว ธิดารัตน์ วงศ์ชู ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว วราภรณ์ มูลสนาม ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย วิญญู จันทมนตรี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย ธีรภัทร วัลลิกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย กิติศักดิ์ พลศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว จิรวรรณ บุญประกอบ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย ดนุพล ฮาตสม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว กมลชนก อุทัยชิต ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ศิริญาพร ศรีแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว เสาวลักษณ์ ปาลิศ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นาย ทศพร ภูวันผา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว ศิริวรรณ หาสีสุก ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว พรทิพา บุญสู่ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย อนุชิต อินสูงเนิน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ชนนิกานต์ สาระพัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ชนากานต์ พนมไพร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ณัฐธิชา ภูดอนม่วง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว นัฐมล ราชซุยแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กนกพร ยอดยศ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พัชริดา ยั่งยืน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว โสรยา พานาวาน ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุชาดา นามโนรินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ศิขรินทร์ธาร ใจธรรม ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อริสรา นาวัลย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กฤติยา พันยากิจ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วรรณิภา สุพร ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วิมลสิริ ศรีหริ่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย จอมภพ นันจักร ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว จิรัชยา เทียมม่วง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ธัญญารัตน์ ทฤษฎี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปัทมา สุดโลก ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สมัชญา จอมทรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ศิราภรณ์ อุทัย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุภาพร นาเมืองรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปิยะธิดา ภูผาลัย ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พิมพกานต์ สมพวง ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นาย กฤษฎา นามมงคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย กิติกรณ์ หลักคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย บัณฑิต แก้วพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เมวดี อุ่นมีศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ภูมินทร์ จันปุ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สมพร จุตาผิว ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ดวงฤทัย ภูครองแง่ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เบญจมาศ การนิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย พฤฒิพงศ์ พุดน้อย ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย วิศรุต คูณศิริกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วณิชชา ศรีเชียงสา ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย จักรกฤษณ์ มั่นใจ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เอมิกา มูลประเสริฐ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว จุฑามาศ ธรรมคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ชนม์นิภา ลับภู ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เบญจมาศ พิลาเทพ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พิชญานิน กองวงษา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุมนมาศ ปุราชะกา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ภัทราวรรณ อุทธศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว จุฑารัตน์ เทพจินดา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย เกียรติศักดิ์ ปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว ชาริศา โพธิ์ขาว ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว บัวคำ ลาภา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว เบญจวรรณ มูลนี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย วัชร วิกล ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว สกุลรัตน์ พรหมเจริญผล ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว หัสยา ถุงสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ลลิตา พรมน้อย ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ดรุณี เขจรนาท ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ณัฐริการ์ กุมภาษี ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เจนจิรา อาภัคนอก ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปาริตา ไร่สงวน ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุจิตรา เจินเทินบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปรียาภรณ์ ภูถี่ถ้วน ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว จิตรกมล ติสามัด ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว มาลตี สาระดี ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อติกานต์ ภูต้องลม ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุภาวดี คำศิลา ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อรดา นนธิสอน ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว นุชนารถ แสงมณี ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว น้ำฝน บุญตรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ธัณนธร เขจรรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว ปิยะกาญจน์ ร่มพฤกษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว สุดาทิพย์ เกาะสมบัติ ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จารุวรรณ รักคำมุล ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว จุฑามาศ เรืองราม ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พรรณิกา บุพศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อัจฉราพร ภูแล่นกี่ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วรรณภัสสร นาถาดทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว จารุวรรณ วรสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พัชรินทร์ นิตยโรจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พิกุลแก้ว เบิกบานดี ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วิไลวรรณ์ ห้องอภัย ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ณัฐริกา ขวาไทย ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว นุชนาฎ ทองนำ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วริสรา เหล่าชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว บุษราคัม นันท์เจือ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สิรามล จักดา ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สิณีย์ แพงชัยภูมิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เสาวณีย์ แสงพรมชารี ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กรรณิกา ภูแสนงาม ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วิชุดา บุญประสาน ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว บัณฑิตา สีพันนา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ประภัสศร อุ่นศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ถาวร แก้วแกมเกษ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย ธนวัฒน์ชัย เชิดชู ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย ไกรศักดิ์ ศรีประไหม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว พัทธยา แสงเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย ถาวรินทร์ การร้อย ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว อุษา หวังแววกลาง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว กมลชนก มังสุไร ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย ชัชวาลย์ ตาเมือง ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย วสันต์ เวียงนนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว กุลณัฐ กาลพัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุภาพร นันบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย พงศกร เจริญพืช ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว อรัญญา โสภาชื่น ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นาย จิรศักดิ์ ปรีเลขา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว รัตนาพร ฤทธิ์ศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จิรัศยา อินาลา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จุฑามาศ พลเคน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว กรรณิกา ดาวเศรษฐ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว มินตรา ศรีสว่าง ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว มินตรา วิชาราช ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จินดารัตน์ ยุทธษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุพัตรา ลาจ้อย ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว วราภรณ์ ประทุมวัน ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นาย พัชรพงศ์ ทองเวียน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เย็นฤดี บุญละคร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กาญจนสุดา ตุ้มทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว นันท์นลิน ไลนอก ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ศิรินทร์รัตน์ รัตนพร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ธนภรณ์ อามาตสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุดารัตน์ เรืองเจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย สหรัถ อ่อนละมูล ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย เจษฎา ยาโสภา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว ชลธิชา แสงพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว ปาลิตา สร้อยหล้า ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย ณัฐวุฒิ คำศรีพล ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว ขวัญเรือน ภูเท็ง ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กนกวรรณ หงษ์ศรีทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย บริวัตร เตียงชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กิ่งกาญจน์ สมศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุรีพร บุทธิจักร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กนกวรรณ โอระนำ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วราลักษณ์ สอนสกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว รัตนา วิเศษโพธิ์ศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อัญธิกา คำพิทูรย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ศิริลักษณ์ บุญสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ประภัสสร เยี่ยมเจริญ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว จารุวรรณ โยธี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อภิญญา สมเสียง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย จิราวุฒิ อันอ่อน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กาญจนา เหลาแหลม ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ชิดชนก บุตรสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ชุติยาภรณ์ พานิคม ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วลัยพร พรมรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว มุกดา กองนาคู ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ชนมาศ เทศารินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ราชันย์ ขาวกุญชร ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ยุวธิดา ลมบัวรอด ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วิภาพร เฉิดเพ็ญ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย วราวุฒิ พิกุลพงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย จิราณุวัฒน์ พรหมจำปา ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ณัฐธิดา ภูล้นแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วิมลสิริ ตราศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปรารถนา นาคสุวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พิชญา ศิริเดช ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อภิรดี ศรีพอ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เด่นนภา วิไลรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปิยนุช เห็มวิพัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว รุ่งนภา แพทย์สูงเนิน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กิตติยา ลาภบุญเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุพัชรินทร์ จันทร์คต ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พินธุรส ประวิเศษ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ศศิธร ยุบลนิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วิไลภรณ์ ประรุรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วรรณิกา โคตเถร ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วนิดา สิงห์ทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ณัฐวัช ยุติกิจ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย กฤษดา โสนะแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย อนุชิต กั้วพิสมัย ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว ศศิธร เพิ่มพร ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย อำนวยชัย นันรักษา ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว มณีวรรณ แสงแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พรรณนิพา ปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว กาญจนา แก้วกัณฐี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย ทรงพล แดงนาเพียง ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว รจนีย์ อิ่มแมน ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว สุวัจณี เกตุสน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย จักรินทร์ รักษาภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว อโนชา อุทโท ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว ศศิธร กลับศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย ภานุวัฒน์ ทองสว่าง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว ยุพาวดี วิจิต ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ศุภิสรา รุ่งโรจน์ธวัชกิจ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว นุสบา อินทริง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ภัทรภรณ์ มงคลสุภา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พัชรา ปิ่นแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว แพรพลอย ภักดีพล ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จิราพร จ่าบาล ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว โสภิดา ภูปุย ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย วุฒิชัย แก้วพิลา ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย ปานเพชร อยู่ศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย จิรายุ โชคเฉลิม ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย พงษ์ธวัช นิลดอนหวาย ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย กัมปนาท มาตวังแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วิไลวรรณ คูณบัวลา ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว มุธิกา ปกครอง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว จิราภรณ์ ปากดี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อภิญญา วุฒิสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว วิภาวี ป้องทัพไทย ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว เจนจิรา ซื่อตรง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุนิสา มาตขาว ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว อพินญา เบ้างาม ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย อนุชา อวนศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กมลชนก บุญพิลา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วิภาวดี คนคล่อง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ณยศ อาจบรรจง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วรรณพร จำเริญบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย สิทธินนท์ วันโนนาม ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ชุติวัต การเรียบ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว คติยา แก้วคำสอน ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กุลนัฐ เพชรนนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อุทุมพร อักษรศักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กฤษณา ศิริกัน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว เกศลิน ภูหลักด่าน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว เมธินี เขจรไชย ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว พิกุลแก้ว จิตสีรัง ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย สุริยา พลพุทธา ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย ปรัชญา แสงบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย พรรฏพล กิจอินทรีย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุชานาถ ภูพานเพชร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ศราลี กัญญาพงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว วารุณี ถนอมไสว ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว สุธาลินี โงชาฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว ฉัตรพร ฤทธิโส ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว เกศกนก แก้วพลงาม ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว เนตรชนก ภารดิลก ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พลอยงาม ไชยดวงศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว สิริขวัญ มนต์คาถา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว จิราภรณ์ มาลากอง ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว หนึ่งฤทัย พลเยี่ยม ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว สุดารัตน์ พลนาคู ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว จริดา จิตรเรขา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว พัชรมัย นันวิสุ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว พิกุล พลสงคราม ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว พรนิมิต ครองยุทธ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว นฤมล สร้อยสะอาด ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จิระรัตน์ บุญเพ็ง ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย พรชัย คนขยัน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว พรรณิดา อิ่มเสถียร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว เบญจพร พันทะลา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว ธิดาวดี เขจรพูล ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว กานต์ทิตา ไร่ไสว ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว สุธิดา มังคะรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว สิรินารถ ล้ำบริสุทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย เขตแดน เวียงสิมมา ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย กฤษณะ วงค์เสนา ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว ศศิธร คาคำสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นาย กิตติ โคตะวินนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว วิภาวรรณ คนยืน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วิชุดา ชัยพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว อรุโณทัย ชุมปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว กัญญารัตน์ พรมบิดา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย นครินทร์ โชติญาโน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จารุวรรณ แสนจันทา ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย จิรพงศ์ โพสมร ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุพรรษา สีสอาด ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุพัตรา ชานนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย กฤตนัย ฤทธิมาร ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว มานิตา หินแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อัญชลี ดาเรียน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว มาลิสา ปลื้มกมล ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ธนกร คำอาจ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ตรึงตา ถิตย์ผาด ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ภาวิณี รัตนพลแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว รักกมล ดลปัดชา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย ฐิติ ภูผาพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว นันทกร อาจหาญ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว สายทอง บุญเนตร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วราลักษณ์ ปัญญา ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เยาวเรศ จิมไพร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ธีราพร ศรีจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สมฤดี พงษ์ผือฮี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ศุภมาศ พูลทรัพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ธนากร ปัทราช ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อัจฉรา โสดา ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ศุภลักษณ์ โพธิ์ที ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว จินสุภา สัตราศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ชัญญา กำสมุทร ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุรัตนา นันทะเขต ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ปชาณุวงศ์ ไสทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ณัฐรัตน์ เมืองโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย นราชัย โพนเฉลียว ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว เสาวรัตน์ ภูชมศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว สายรุ่ง ไร่เกียรติ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว เทพปรียา จงถวิล ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว นภสร กั้วมาลา ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ธนภรณ์ กั้วมาลา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุพัตรา อินธิแสง ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ศิริพร ไสยวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ภาณุมาศ คิดโสดา ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อัญชลี แสงสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เมญาวี แสนขอนยาง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย องอาจ แก้วมาลา ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย นพรัตน์ อนันทวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว วิลาวัณย์ จิตรสว่าง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย ณัฐวุฒิ อินทรเกษม ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ณัฐมน นนตรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ศิริพร แก้วเกิด ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว ปริดา ภูนาเพชร ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พนิดา อิงเอนุ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พรรณนิภา หนองแคน ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย โกมลศักดิ์ แสนสุข ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เจนจิรา โถบำรุง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ภาณุวัฒน์ สมสวย ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุภารัตน์ ศรีกุตา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กรรณิกา เกื้ออนันต์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เสาวลักษณ์ โพธิ์หล้า ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พนิตติญา ยืนนาน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว รัชนีกรณ์ ชัยพรม ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุธิดา วรพันธุ์ ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว จามจุรี ฆารโสพล ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว กรกนก ศิริพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว นุชจิรา แสงนาฮาย ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย พงศกร กลัดพิบูลย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว วณัชญา ทาบุเรศ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อรชร เสนจันตะ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ดารุณี กินรี ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว บุษกร เขตจำนันต์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จิราภรณ์ สุระวิค ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว นิพาพร แพงวาปี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ดุษฎี สีนอนิน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว นิภาพร คล่องแคล่ว ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย นัฐพงษ์ เกษแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย อรัญ เลาหะนาคีวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว มธุรดา อุทัยแพน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ชลธิชา ศรีรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว บุณยาพร กุลศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สิริพร ชัยทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว ไพรวัลย์ ปิตะสิงห์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว วรรนิสา ภูมาตนา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว อนุรักษ์ ศรีทะรัง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย นครชัย บุญเรือง ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว วัลลิ์สุดา แลผดุง ปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย เทพพิทักษ์ สุวรรณราช ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ศุภพิชญ์ มาตรา ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เกศรินทร์ รังรส ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ฎารารัตน์ วุฒิสาร ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กัญญารัตน์ อนันตะบุศย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อุษา สนทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อมรรัตน์ โพธิ์ศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ประกายทิพย์ ทองสุวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปณิดา ไชยราช ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ธนะเดช โชติพงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย พัฒน์พงษ์ ภาวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว นนทกานต์ วรรณขาว ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย ปัญญา นิลบุตร ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว รติยา มิโสภา ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว ชลนิชา เชื้อหลง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย ณรงค์เดช พรมคำบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว วิภาภรณ์ สุวรรณศร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย นุติพงษ์ คำวาริห์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว ดารารัตน์ ฤทธิ์มนตรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว นติยา มูลอินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย ศตวรรษ วรรณกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วิจิตรา ยาโน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว อภิรดี ดีวะรา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว ชไมพร ภูเนานิล ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว ปวันรัตน์ ถิตย์ภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุนิตา บึงมาลา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย นิติวัฒน์ จันทร์ทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย อนุชา นาทศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว พัทธ์ทีรา หัสวิสัย ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว กนกพร สุรำนาจ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย ปฏิภาณ พรกุณา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย นันทวัฒน์ แสงมณี ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย พงษ์ทักษิณ เครือหงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย จักวิน จันทคัด ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย ภาคิน ภูบุญอิ่ม ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว อัญชลี ไชยทองศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สิริพร ชาตะรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ธนวัฒน์ วัตตะกุมาร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปาริชาติ ภารไสว ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ธนากร ฝูงหอม ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย ไชยวัฒน์ ศรีนอม ปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย อาโต้ง โกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย ภานุวัฒน์ โยธาพล ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย พงศ์วัตร สีหัวโทน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย พิเชษฐ์ ปุณขันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย ปริญญา หงษ์สาหิน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย พีรพล กฤษดำ ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว สุพัฒตรา ภูงามนิล ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ภัทราวุธ ชิณรักษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย พีรพล พลแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย คมวิทย์ จงศักดิ์สิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย วุฒิชัย วิเศษวุธ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย พงศธร ภูปราง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว ปรารถนา ไตรพิษ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อรอุมา วันโน ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย วิระชัย ขันตี ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว จันทร์ธิดา โพนทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ณัฐติภรณ์ รัตนวงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว อารยา ไชยเกรินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ปนัดดา ประทุม ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุดารัตน์ แดงน้อย ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว นัฐทริกา บัวเย็น ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ปฏิพัทธ์ บุตรสุริ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว สุมิตรา สุฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จริยา คำด้วง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จุติมา คาดีวี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุดารัตน์ สุริโยชัย ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุลักขณา ปันทะนนท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว รัตวรรณ ภูแดนไกล ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย ศราวุฒิ ไทธะนุ ปวส. สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว กัญญาณี ทำบุญ ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว เบญจมาศ ไตรลิน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ประกายกานต์ บุญชิต ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว รัชรีวรรณ เพิ่มขึ้น ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย วราวุธ คนซื่อ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว อาศิรา ไชยการ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว เพ็ญพร ไร่เกียรติ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ชลดา ติยะโคตร ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว เกศกนก น้อยหลุบเลา ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว พรชิตา โพนชัด ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุชาวดี ศรีวงศ์ออน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว วนิดดา ยุ่งยุคา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว เบญจวรรณ ศรีศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ปวีณา ลำจะรี ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พรประภา บุตรโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาง ณัฐชฎา วิชัยโย ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย อานนท์ ศรีปัดถา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นาย องอาจ สารคาม ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นาย ณภัทร เสนาทิพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย วัชรินทร์ บุญมา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว อารีรัตน์ วงศ์ประทุม ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย กรวิชญ์ เหลี่ยมสิงขร ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ศิริขวัญ พิมพ์วิชา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กนกวรรณ คาดีวี ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว เพลินจิต ตรีโอษฐ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว พชรมณฑน์ นาคเสน ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เกษมนี แวงวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ปรางทิพย์ แก้วอุดม ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นาย เศวตโชติ คำชนะ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปฐมพร คำงาม ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ปรียา ถิตย์สว่าง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว นันทนา อ่อนทรัพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว กรกนก พื้นผา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว นนทิกาญจน์ เกลียวเพียร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว นริศา ลาดพลแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว กาญจนา ภูถูกใจ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย สาธิต ทาสนาม ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว ธัศพร กรโสภา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว สโรชา อาจดวงดี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ทิพาพร ไสยวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว รัตนาภรณ์ จวงจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ณัฐมน กองแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว กมลรัตน์ ไกรมงคล ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว รัตนา อินทร์รักษา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย นฏกร ไกยวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ธนัญญา ภูโอบ ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ภัทรวรี บุตรวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ยุทธพารัตน์ ภูอังคะ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย นิติกร พิมูลมี ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว วราภรณ์ คุณาประถม ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว รุจิเรจ นามวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุปรียา หมั่นประกอบ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย วชิรวิชญ์ พื้นแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย วัลลภ ปรีดีย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นาย ทัศนัย สุรำนาจ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว พัสวี ศรีโยธี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จิตรติกาญ โภคลาภ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว ศิริลักษณ์ ดูระภักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว วริศรา บุษบง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย วาที แก้วชามสี ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย สหรัฐ ชวนอาจ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว มราทิพย์ ภูอุทัย ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว เพ็ญนภา พันระหา ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว วิไลวรรณ ภูมีเมฆ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว รัตนา ศิลาไสล ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ณัฐริกา ถิ่นตองโขบ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ชนิดา ผลกิจ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว กัญญาภัค พันนา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จันทิรา สุภี ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ธัญญาภรณ์ นวลง้อง ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว อาภัสรา มะลิไมย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว อุมาภรณ์ พรมเดช ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว อมรพันธ์ จำเริญพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย ประกาศิต ทะสีละ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว บัวบูชา มุธุขันธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว กัญญาพร สานุจิตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย ทศพล แสนโคตร ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ดวงศิริ ไร่ประสงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว บุญรักษา สีกรม ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ชไมพร ทองจรัส ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว เดือนเพ็ญ โชสูงเนิน ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว วรินดา โทรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จุฬาลักษณ์ แซมเกษ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ภาวรินทร์ จักรพิมพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว กาญจนา ทรัพย์วิลัย ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ณัฐิยากร สามา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จันทิมา พิกุลรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย ธวัชชัย ภูนาเถร ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ปณิตา วรรณทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปริญญาพร คำแก้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว อมรรัตน์ นูมหรรพ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ตะวันฉาย จินดามาตร ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว เพียงนภา ยลวิลาศ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2563
นางสาว จิราพร แสบงบาล ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว จุฬาภรณ์ อินทร์สกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว กัญญารัตน์ โคตวี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุมิลตรา ผลรุ่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว นุชจรินทร์ ภูกัน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุภาสินี ศรีพลอย ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุดารัตน์ พันโกฏิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย ภวินท์ สิงห์จารย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ธัญญรัตน์ มูลเสนา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว นันทนา นันทะแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว มยุรี จรศรชัย ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว แจ่มจันทร์ สุขสมร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว พลิ้วศิริ ภูหมั่นคิด ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ธัญชนก เทศารินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุกัญยา ภูคงยอด ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ผไทมาส ทรงคาศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว นิศารัตน์ โสมิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ชยานันท์ สุวรรณไตรย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุรีรัตน์ แก้วทิพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ธิดารัตน์ สุวรรณพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว วิไลวรรณ อรรคจันทร์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุพรรษา แสนเสนยา ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ลลิตา ไชยชิต ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว พันทิมาพร ป้อมแสนศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว สุมลวรรณ ศรีมุล ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว ลดามณี ปาคำ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย สุริยาวุธ จันทรสวัสดิ์วิโรจน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว นารีรัตน์ ภูอาลัย ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว นฤมน แข็งขยัน ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย ธัญญารัศม์ หารเสนา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว พุทธชาติ โอภาษ ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว วาสนา สำเนากลาง ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นางสาว วราพร สุริยะเสน ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นางสาว สกุลกาญจน์ ไชยกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย พรมงคล กงเพชร ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 2563
นาย จัตุชัย สุธีรภาพ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ 2 2563
นาย จิรเดช สมเพ็ชร ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พิมพ์ทอง ดวงสุนทร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กิ่งกาญจน์ มั่นกิจ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ฐิติกานต์ โชติจำรัส ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว หทัยชนก ศรีสวรรค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ศิริษา โคตบุดดา ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นาย อู่ทอง จุทาสงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปริญญาภรณ์ จำเริญเจือ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว กุลวดี แก้วมุงคุณ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว นันทิยา อ้วนทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุมลทา ภูเต้านิล ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว พิชญาภา จันทร์แก้วแร่ ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว อารยา พรมวัง ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปรางทิพย์ วงษาเนาว์ ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุกานดา เหลี่ยมสิงขร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย คงเดช โพธิกมล ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ปณิดา คำโสภา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สนธยา โชติประเสริฐ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว เจนจิรา โคตรสีทา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว ดาวใจ ว่องไว ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สร้อยสุดา ใจอดทน ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว กนกพร เทียนเที่ยง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นาย ชูทิตย์ วิชาทิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 2 2563
นางสาว สุรีพร สุธาธรรม ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 2 2563
นางสาว ณิชกุล มาตขาว ปริญญาตรี กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 2 2563
นางสาว ปรีชญา สินธุไสย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว อารยา รัตนศรี ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว ดาริน บุญฤทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว นฤดี กุลธีรพงศ์ธร ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย อาคม หาสุข ปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว ชนิญญา ก้งทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว ธิดารัตน์ บุตรวงศ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย พินิจ ลุสมบัติ ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย นนทสินธุ์ ภูแพง ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว วิภาพร กาฬโอฆะ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย ณัฐพล มาตรจุฬา ปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย จงจิต จันทะวัน ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว จิตรสินี สิมสา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย ธนพันธ์ อินทร์คำน้อย ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว สุวิภา ผลพูล ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว รัตติยากร แน่นอุดร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว มนัสชนก บุ่งเสน่ห์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว กัญญารัตน์ ภารแผ้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว วิภาดา ไกรศร ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว ปิ่นฤทัย วิทเวส ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย ณัฐพล สุระมณี ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว เบญญาภา บุญบุบผา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว รัตนาภรณ์ นะระแสน ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว อภิญญา กันสา ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว ปนัดดา ทรัพย์พงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว พนิตา จันทร์ประทักษ์ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย วิทวัฒณ์ นาสมภักดิ์ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย รังสรรค์ สุรินันท์ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ศิวรุธ บุญพร้อม ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว ศิรินภา กาสร้อย ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ณัฐวุฒิ พงอุดทา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย สุวิทย์ พลทะขันธุ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย มนัส พันขจร ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ธนากร เปลี่ยนกลาง ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว วิริยา บึงบัว ปวส. สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย วรุตม์ แจ่มเสียง ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว ณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย สุทธิพงษ์ ใหญ่สมพงษ์ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ทรงศักดิ์ จันทร์สะอาด ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย วายุภักษ์ พิณรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย พรหมรินทร์ จำวงศ์ลา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย พศิน ทวีสอน ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว ยุวรัตน์ ศรีเตชะ ปวส. สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ตะวัน สินทิพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย โกวิท ภูอาลัย ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว ทิพย์ เสนาสุข ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย วีรชาติ ศิลาพจน์ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว บุปผา พลอาจทัน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว สุขกมล กมลหา ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว จีราภรณ์ สุขภิบาล ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว สุดารัตน์ กมลภพ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว สรุตรา สุพรรณโมก ปวส. สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย ธีรพล พิมภา ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ตฤณภพ สาธุพันธ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว ชมภู่ รักสุดที ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว อทิตยา ศรีลาพัฒน์ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย สรรเพชญ วิเชฎฐพงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย วีรชาติ ภูหนองโอง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย เอกราช มังคะรัตน์ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว รวิวรรณ วรรณโชติ ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว กมล คะสีทอง ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว หทัยชนน์ ศรีชูยงค์ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว อรัญญา ขุราศรี ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว นริศรา โงชาฤทธิ์ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย พีรพล ภูจิตนาค ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย พุฒิพงษ์ ปริวัตร ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ชนัญกฤติ ยุระตา ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ณัฐพล สินทิพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย เทวาฤทธิ์ คาดีวี ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ยุทธภูมิ ศรีบุรัมย์ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ศุภกรณ์ ไชยขันธ์ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย พลพัฒน์ ไชยวารี ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว พลอยไพลิน เย็นวัฒนา ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย พีรวัฒน์ บุระวงค์ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว พนิดา ภูขมา ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ธนาวุฒิ พงขจร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย กวี อนันตะพัฒน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว นงลักษณ์ อนุนิวัฒน์ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย นิกร กองศรี ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว เทียนทอง นนทะภักดี ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว อรจิรา เสริฐวาสนา ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ปิยพจน์ รักงาม ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ณัฐพล คิดอ่าน ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย กอบบุญ บุญกระจาย ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว กมลชนก พิมพิไสย ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย ช้าง สิงหาลาด ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ตุลาการ วรชิน ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย ธวัชชัย วิเศษ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ปิยะพงษ์ กล้าณรงค์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย นาวิน มาตสวิง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
223 ปฏิภาณ สินธุรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย กิตติพงษ์ นวลงาม ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ธวัชชัย ติยบุตร ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย จักรพงษ์ สุระเสียง ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ชินวัตร หนองสูง ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย อภิศักดิ์ พัฒน์สาร ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย ราชันย์ ศรีวิบูลย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ณัฐพงษ์ พลช่วย ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย สุวิทย์ จรัสพันธ์ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ณัฐทวี ทินช่วย ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย อนิรุจน์ ดอนกระสินธุ์ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว เจนจิรา ภูนบผา ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย ณัฐสิทธิ์ ญาณแผ้ว ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ศตวรรษ สุริยสิทธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว จธิสตา ภูขมัง ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว กุลลณี ศรีบัว ปวส. สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว อัมรินทร์ ถิ่นประสงค์ ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย เนติพงศ์ โชติประเสริฐ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ศักดินันท์ สีมูละ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว ศันสนีย์ คำหารพล ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ธีระพล ภูจอมขำ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว วนิดา ภูแต้มนิล ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว สุดารัตน์ อุดรแก้ว ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว อาทิตยา ภูจอมคา ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย เกษม ไชยวารี ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย บรรพต พฤกธารา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว ศิริลักษณ์ สุขนิตย์ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว รุ่งนภา ภารกุล ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว ปทิตตา อนันเอื้อ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ฉลอง การภักดี ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว อนัดฐชา สังรวมใจ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ศุภชัย ภูแข่งหมอก ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ธนภัทร พลเยี่ยม ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว จิดาภา พันธ์เสถียร ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว สุภาพร นามทอง ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว จินตนา ภูวิโคตร ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว เสาวณีย์ เถาเมฆ ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
219 อทิตะญา หวะสุวรรณ ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว สุจิตรา ศรีบัว ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย ธีรพงศ์ โสนาคู ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย พิทักษ์สันต์ สุพร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว นันธิชา ดรุณ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ณัฐกิจ นามนิตย์ ปวส. สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ศรัณญ์ หนองห้าง ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ชัยรัตน์ พุทลา ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว กรกมล ปรีเลขา ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว อรพิณ บุญเรืองลือ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ภัคพงศ์ อายุวงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ภัคพงษ์ จอมทะรักษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว จุลนภา ดอนเมือง ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย วราวุธ ปารีเสน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว ปภัชญา ชินหงษ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย จตุรงค์ ถานาศรี ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย เอกชัย คงพรม ปวส. สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว เบญจลักษณ์ ชนะสงคราม ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว สุทินา เทศกำจร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว สิรีธร มูลชะนาม ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว สมิตรา อ่างแก้ว ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย ณัฐวุฒิ มนตรี ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย นครินทร์ สุดสนธิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย เอกภูมิ นามไว ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ประสิทธิ์ สีแวงนอก ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ชานนท์ ขินานา ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว ยาดา นามไพร ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย วีระยุทธ แสนเมืองชิน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย รณชัย แสงชมภู ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย พีรพัฒน์ เพ่งพิศ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว สุดารัตน์ ศิริภักดิ์ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว ชนิกา วงค์สมศรี ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว มาลิณี พรมโชติ ปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย พงษ์สันต์ บุญไตร ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว อภิญญา พงขจร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย ธณพล คันทะโสม ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว ณัฐชา ล้อทองคำ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย พอนไซ สิงวิลัย ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว สุภาวดี ภูโตนนา ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว ชลธิชา อาจฉกรรจ์ ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย สิทธินนท์ เพ็งวิภาค ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว มณฑิรา บุญสาร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย วรวิช รัตนวรรณี ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย นฤดล บุ่งนาม ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว วิมลรัตน์ วิลาชัย ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย นภสินธุ์ ใจศิริ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว จิราพร พิมพรัตน์ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว อินทราณี สวัสดี ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ปฏิภาณ อาษาสิทธิ์ ปวส. สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ภาศกร ศรีทะรัง ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย จุมพล มานะกิจเจริญกุล ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว กุลณัฐ ในยวัตร ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย ดิเรก บริบาล ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย อภิรักษ์ ดาหลวงมาตร ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย สิทธิกร ปะวันตา ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว กมลพรรณ เกลือสีโท ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว วรรณิภา ไชยขันธุ์ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย เจริญพงษ์ หงษ์ภูมี ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ดุลยวิทย์ ศรีอ่อน ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว รัตนา ตีกามน ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว สุกัญญา ภารสถิตย์ ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย สิทธิพร เดชศักดิ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย พีระเชษฐ์ สกุลเดช ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย สุขสันต์ เฉิดสถิตย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว จินดาพร พลเฉลียว ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย กฤษฎา การุณ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว ศิริลักษณ์ อุปนิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย ปรเมศร์ สารปรัง ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ธนัฐโชติ มลามิตร ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว ศิริพร พันธุ์สุวรรณ์ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว ธนพร ภูเนตร ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว ไอลดา พงขจร ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว จริยา คงมุล ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว นัยนา มะโนธรรม ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว กนกรดา โสรัตน์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย รณยุทธ์ แสงพรหม ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว กัลยา บุตะกะ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ภูชิต น้อยเลิศ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ศุภกร ภูสีนวน ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นาย ธนากร จินาวัลย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ธีรพล ภูตะกะ ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว ภาวนา ภูถาวร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย อาทิตย์ พุทธมี ปริญญาตรี สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย ณัฐกานต์ โคตรนารา ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นางสาว อรอนงค์ กองณรงค์ ปวส. สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย ยศพล โคตะวินนท์ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563
นางสาว ตรีเพชร แวดไทสง ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว ตรีนุช สมาทอง ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นางสาว เจนจิรา คุ้ยเหมือน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ฤดูร้อน 2563
นาย รัฐธรรมนูญ หาญพิมาย ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฤดูร้อน 2563
นาย อธิวัฒน์ วงคำจันทร์ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฤดูร้อน 2563